هدف از گرافيك محيطي 1.راهنمائي مردم به ساده ترين شكل. 2.زيباسازي از طريق به كارگيري اصولي فرم , طرح و هماهنگي آنها با يكديگر و محيط پيرامون خود. 3.افزايش سطح فرهنگ جامعه در قالب اهداف تبليغاتي, فرهنگي و تجاري از طريق ديوار آگهي ها, بنرها وغيره طراحي محيطي…