مشخصات اصلي گرافيك محيطي گرافيك محيطي از كليه علائم، تابلوهاي و چراغ ها ،از شكلو رنگ و طرح و خط و نوشتار بهره ميگيرد و اگر با معيارهاي درست استوار باشد ميتواند: ارتباط هاي اجتماعي مردم را تسهيل كند. به فعاليت اقتصادي سرعت بخشد. ايمني و…