حيطه گرافيك محيطي گرافيك را بر اساس عوامل گوناگوني تقسيم بندي مي كنند. يك نوع تقسيم بندي بر مبناي محتواي طرح است كه محتواهاي گوناگون را شامل ميشود محتواي سياسي:  اهداف گرافيك سياسي و تجاري در يك راستا قرار ميگيرد با اين كه نوع محتوا و آنچه…