ويژگي هاي یک پوستر خوب

1- توجه بينده را به خود جلب كند و وي را به پيگري و خواندن آن ترغيب كند.

2- به شيوه اي منطقي داراي نظم باشد.

3- مخاطب را در برابر خود متوقف كند (حداقل زمان براي نظاره 15 ثانيه را بتواند در ديد

مخاطب ايجاد كند)

4- به خوبي مخاطب خود را بشناسد.

5- بتواند با مخاطب خود ارتباطي بي واسطه بر قرار كند و معما گونه و گنگ نباشد.

6- خوانا بودن مطالب و حروف را دارا باشد.

7- آميزش جذابي از حروف و تصاوير را به نمايش بگذارد.

8- به خوبي عناصر اصلي طراحي را به خدمت بگيرد.

9- بتواند به نحو احسن مفهوم اصلي پيام را به مخاطبين خاص خود منتقل كند.

10- علاوه بر ديد بصري ، تفكر مفهومي را نيز در بيننده القا كند.

به هر شكل پوستر ها بايد به گونهاي باشند كه بتوانند در انتقال پيام تاثير گذار باشند.

در شروع كار پوستر قبل از هر كاري بايد فكر و تجسم دقيقي از آنچه مي خواهيد بر روي كاغذ به صورت طرح اوليه منعكس كنيد ، داشته باشيد. اطلاعات مهم و كليدي را انتخاب كرده و به نسبت اولويت آنها را طبقه بندي كنيد. فضاي رنگي را به تناسب موضوع در كنار يك كاغذ يادداشت نموده و سپس چيدمان هاي تصويري كه از قبل در ذهن شما انتخاب شده است و يا مي خواهيد طراحي كنيد ، در كادر پوستر خود چيدمان كنيد. نقطه كانوني و يا نقاط طلايي كه مي تواند بيشتر مخاطبان را جذب پوستر اجراي شما نمايد را در نظر بگيريد.

شيوه نوشتاري ، انتخاب فونت و يا طراحي و اجراي فونت ، تاكيد ها ، اشارات و غيره … را در طراحي اوليه پوستر خود نشان دهد. پس از اتود اوليه ، شروع به اجراي طرح محكم و مطالعه شده ، مي توانيد براي اجراي كار ، قدم اوليه را بر داريد.

اكنون ايده اصلي پوستر شما با عناصر تركيب يافته اي چون : اولويت هاي نوشتاري ، تصويري ، فونت ها و اشارات و غيره با هم هماهنگ هستند. علاوه بر موارد ذكر شده موارد مهم ديگري چون : شناخت ظرفيت هاي بصري گوناگون چون خط ، حجم ، تعادل ، توازن ، تقارن و غيره ….، اهميت خود را د ارا مي باشد . شناخت هارموني رنگ ها و متناسب ساختن آن با موضوع پوستر و يا محيط تاثير گذار بر آن ، داراي اهميت ويژه اي مي باشد . يا مي توان گفت شناخت منطقي خاصيت رنگ ها و تاثير رواني آن بر ديد بصري مخاطب بسيار موثر در جذب ديد بيننده خواهد بود. در آخر بايد بر اين موضوع تاكيد كرد كه چيدمان فاصله حروف اصلي ، نسبت به لبه هاي 5 سانتيمتر و در قسمت پايين كادر پوستر / كار در سه سمت : چپ ، راست و بالا با فاصله 2-3 سانتي متر مي باشد.

پوستر ها با هر عنواني كه باشند بايد حس و عواطف هنرمند را در خود جاي دهند و هنرمند متعهد به دور از موضوعات رايج در بازار و كليشه اي ، بايد خلاق و نوآور باشد و هميشه آماده ارايه موضوعات جديد با تكنيك هاي نو ، براي مخاطبين خاص خود باشند. لذا هنري جاي تفكر و تامل دارد كه بتواند با جامعه اطراف خود بر خوردي تازه و ارتباطي سازنده داشته باشد . در غير اين صورت مثل آب راكدي مي ما ند كه بعد از مدتي مي گندد. گل زيبا است ولي اگر يك گل را به صورت مداوم و توسط اشخاص متفاوت در طول بيست سال ببينيد ، ديگر آن گل براي شما زيباي روز اول را ندارد و چه بسا تنفري در شما به وجود مي آورد كه نتايج آن جبران ناپذير است. سعي و تلاش يك هنرمند بايد براساس استانداردها و سا ختار هاي تعريف شده ، ولي با معيار و اسلوب جديد باشد.

نوشته: مسیب استوار