لوگوهای جنجال برانگیز

برخی شرکت ها، مبالغ زیادی صرف ساخت لوگوی برند خود کردن، که بعدها مشخص شده که مفهوم دیگری غیر از آن مفهومی که طراح یا صاحب برند مدنظر داشته اند، را بیان می کرد. با این حال هنوز در مورد اینکه این لوگوها با انگیزه و فکر قبلی اینگونه طراحی شده و یا اینکه غیرعمد مفهوم دیگری را منتقل میکنه، اختلاف نظر هست.