عناصر مهم در طراحی يك پوستر

الف) توازن: ايجاد ارتباط بصر بين عناصر تشكيل دهنده پوستر كه به دو صورت مي باشد

1- توازن سنت يا توازن متقارن كه بيشتر بومي و سنتي و به صورت آرامش دهنده مي باشد.

2- توازن غير سنتي و يا غير متقارن : دراين شيوه از كار تحرك و سر زندگي از ويژگي هاي اين بخش مي باشد.

ب ) وحدت: تمام قسمت هاي پيام رسان بايد نوعي يگانگي را نشان دهد ، برا ي رسيدن به وحدت بايد به موارد زير توجه كرد و آن را به كار گرفت.

1- تداخل بخش هاي پيام رسان در يگديگر براي آسان كردن و سيال نمودن يك بخش در بخش ديگر.

2- استفاده از زمينه پشت كار.

3- استفاده از زمينه به عنوان يك محدوده يك دست يا فضاي خالي ( زير ساخت جهت نشست بهتركار ).

ج) حركت: شكل دادن به اجزاء متشكله بايد به گونه اي باشد كه بي اختيار نگاه بيننده از يك سوء به سوي ديگر همانطور كه مورد نظر طراح بوده جلب شود.

موارد زير در ايجاد حركت نقش اساسي دارند.

1- بكار بردن خطوط جهت دار كه چشم را هدايت كند.

2- اضافه كردن تصويري كه حركت را تداعي كند.

3- گروه بندي عناصر موجود در كار.

د) تاكيد: اختصاص درجات متغير از اهميت نسبت به عوامل متعدد تشكيل دهنده پوستر را تاكيد مي گويند.

اين كيفيت از عوامل زير بدست مي آيد:

1- استفاده از اشكال زير ساختي متناقض در پشت تصوير يا قرارگيري حروف در زير كار.

2- استفاده از فضاي باز به مقدار زياد.

3- استفاده از اندازه و رنگ هاي متضاد در ايجاد فونت.

4 – تركيب و ايجاد يك عنصر بزرگ تر در تصوير.

5- تغییر در ايجاد فونت به گونه اي كه بتواند در بطن پوستر تاكيد و توجه بيشتري را تداعي كند.

6- جاذبه مخصوص يا يك احساس يا بيان يك عقيده در جهت جذب بيننده و هدايت و حركت او.

نوشته: مسیب استوار