ظهور گرافيك محيطي در اسلام

همزمان با ظهور اسلام و معجزه قرآن و آيات قرآني تاثيرات بسياري در بين مسلمان در محيط پيرامون آنان و در جامعه مسلمانان شكل گرفت كه متاثي از قرآن بود. از آن جمله مي توان به كاشي كاري هاي مساجد ، كتابت قران با خطوط زيبا بر روي ديوارها و مكان هاي مذهبي و مقدس مسلمانان نام برد.

مسجد سلطان احمد در استانبول مسجد پيامبر (ص)

شايد يكي از مهمترين نمود هاي هنر اسلامي معماري باشد. بهويژه مساجد چهار ايوانه و ستون دار كه معرف هنر معماري اسلامي است. اين عمارت هاي با شكوه، مي تواند نأثير فرهنگهاي متفاوت در درون تمدن اسلامي را نشان دهد. به عنوان مثال عناصر رومي بيزانسي، در معماري شمال آفريقا و اسپانياي اسلامي، در كاخ الحمراء در گرانادا، يا در مسجد جامع قرطبه به خوبي قابل مشاهده است. نقش گنبد در معماري اسلامي بسيار قابل توجه بوده و طي قرن ها گنبد در معماري اسلامي مورد استفاده قرار گرفته است. قديمي ترين گنبد باقي مانده در تاريخ اسلام، بخشي از بناي تاريخي قبةالصخره متعلق به سال 691 ميلادي است.

بناي تاريخي قبةالصخره

خوشنويسي بارز ترين هنر اسلامي است خوشنويسي را ميتوان شاخصترين هنر در پهنه سرزمين هاي اسلامي دانست و آن را به مثابه زبان هنري مشترك براي تمامي مسلمانان تلقي كرد. هنر خوشنويسي همواره براي مسلمانان اهميتي خاص داشتهاست، زيرا در اصل آن را هنر تجسم كلام وحي ميدانسته اند. در سرزمين هاي اسلامي خط زيبا را نه فقط در نگارش قرآن، بلكه در اغلب هنرها بكار ميبردند. در هنر اسلامي تزئينات خطي و خوشنويسي در همه جا به چشم ميخورد در كتيبه هاي ديوارها و گنبدها و بناهاي مختلف مذهبي و غير مذهبي، منبرها، سكه ها، سفالينه ها، ظروف فلزي، سلاح ها، لباس ها و منسوجات، نسخه های خطي اسناد و كتاب ها و قطعات هنري تذهيب شده و در همه جا از خط به عنوان عاملي تزئيني بهره گرفته اند.

نوشته: مسیب استوار