شاخه های مختلف هنر محیطی

Environmental Art هنر محيطي

اغلب شامل دغدغه هاي اكولوژيكال (بوم شناختي) است. اما اين تنها خصيصه قابل ذكر اين نوع هنر نبوده و اين گونه هنري تعاريف متنوع و متغيري داشته است. اين تنوع توصيفها از اولين روزهاي پيدايش واژه (كه بيشتر ايدههاي هنري هنرمند مد نظر بود) تا به امروز كه بيشترين دغدغه اش حفظ محيط زيست است، وجود داشته است .

تفاوت لغوي در Ecological و Environmental  بيشتر به تفاوت محيط و فضا برمي گردد. تعريف لغوي واژه اكولوژيكال ، مشخصا به اكوسيستم ها و چرخه هاي زيست محيطي و ارتباط متقابل ارگانيسم هاي زنده در محيط توجه مي شود ولي در تعريف لغوي واژه بيشتر، هر نوع شرايط و فضاي خارجي را مد نظر داريم. پس اين واژه، ،Environmental عمومي تر بوده و دامنه اي از فضا تا اكوسيستم ها را در برميگيرد. حتي مواردي چون سياست هاي انرژي، بازيافت كاغذ و حيات ريزارگانيسم ها قابليت آن را دارند تا در لواي واژه طبقه بندي شوند .

 Environmental Eco Art هنر بوم شناختي

اين واژه در واقع خلاصه اكولوژيكال آرت است. اين شاخه از هنر به جنبشي اشاره دارد كه به مسايل زيست محيطي حساس بوده و معمولا متضمن همكاري هنرمند با ديگران و به بيان ديگر مشاركتي است. رويكرد بازيافت يا احياي محيط و طبيعت، يكي از متداول ترين رويكردهاي اين شاخه بهحساب ميآيد. نيز در اين شاخه، دوستداري محيط زيست، خود به مثابه روش و متد، نقش مهمي ايفا ميكند. در اين شاخه ، كاركرد در مرتبه اول قرار داشته و بر فرم برتري دارد. به ديگرسخن، اين كاركرد مورد نظر است كه استفاده از فرمي خاص را اجتناب ناپذير ميكند .

Restoration Art هنر ترميمي

يا هنر ترميمي، به شاخهاي از هنر اطلاق ميشود كه بازيابي و ترميم طبيعت آسيب ديده، و اكوسيستم هاي صدمه خورده يا حتي آلوده را وجه همت خود قرار داده و در اين راستا عمل ميكند. البته اين شاخه را معمولا شكلي از اكوآرت ميدانند.

Ecovention Art

يعني زيست محيط + ابداع بوجود آمده و به Envention و Ecology از تركيب دو واژه گرايشي از هنر زيستمحيطي اشاره دارد كه بيشتر هنرمندمحور است و كمتر مشاركتي. اين شاخه ي هنري، با هدف تغيير شكل فيزيكي يك زيست بوم مشخص، راهكاري خلاقانه را درپيش ميگيرد. البته بايد توجه داشت كه اين واژه، واژهاي نو است و بسياري از كارهايي را كه روزي با عناوين ديگر از قبيل لندآرت ميناميديم، امروز و با اين تعريف،Ecovention art ميخوانيم. اين شاخه هنري بيشتر متضمن ارايه اثر (مثلا در نمايشگاه) است و امروز و با گسترش موج موسوم به ارايه گري، بيشتر مورد اقبال واقع شده است.

نوشته: مسیب استوار