بیلبورد چیست

بيلبورد يك رسانه و ابزار براي اطلاع رساني است. طبق تعريفي كه در ديكشنري ها آمده ، بيلبورد يك صفحهايست كه بر روي ديوار نصب ميشود ، ماموريتي براي اطلاعرساني دارد ، آگاهي مي دهد و مطلبي را مي رساند. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم نيازهاي اجتماعي و فرهنگي ايجاب ميكرد كه يك چنين ابزاري بوجود بيايد. در نتيجه ميتوانيم بگوييم بيلبورد ، بدنبال رفع نيازهاي جامعه به مدد كار تبادل اطلاعات در سطح جامعه آمد. اگر تاريخ را نگاه كنيم ، ميبينيم كه درفاصله جنگ اول و دوم جهاني ، نقش بيلبورد در تبليغات جنگ خيلي شاخص و قابل تامل است. در آلمان ، در تبليغات سياسي كه منجر به روي كار آمدن نازيها شد ، نقش بيلبورد انكار كردني نيست. زمان جنگ هم غير از رسانههاي ديگر مثل راديو ، بيلبورد در تهيج و تشويق مردم نقش مهمي داشت و اطلاع رساني خيلي موثري در مسائل مربوط به جنگ داشت. در كتابهاي تاريخ بيلبورد هم مي بينيد كه اين رسانه در زمان جنگ چه ابزار قدرتمندي بوده است. بعد از جنگ هم نقش بيلبورد در بخش هاي سازندگي و اقتصادي و . . . ديده ميشود و مي بينيم كه در تبليغات تجاري و فرهنگي جايگاه مشخصي پيدا ميكند. بيلبورد خبر مي دهد ، آگاه ميكند ، كالا را مي فروشد ، مردم را به شركت در مسائل اجتماعي ترغيب ميكند .

 بيلبوردها آثار ميرايي هستند اما پاره اي از آنها در عين گذرا بودن نيز ماندني اند. بيلبورد نخستين هنر پاپ و نخستين فرم هنري بود كه به چيزهاي زندگي عادي به شيوه خاص خودش يعني بي پروايي محض و پيش پا افتادگي محض پرداخت . بيلبورد هنري برونگر است . در هنگام طراحي يك بيلبورد بايد در مرحله اول موارد استفاده آن مورد نظر قرار گيرد. امروزه اكثر ارتباطات روزمره وابسته به تبليغات است ، تبليغاتي همگاني و موثر در زندگي ، تبليغاتي براي به جريان افتادن و پيشرفت ارتباطات ، عرصه خدمات و كالاها و …،تبليغاتي براي فراخواني، هشداردادن، بازداشتن، تشويق و ترويج كردن،…و مؤثرترين ابزار تبليغاتي كه مي تواند جوابگوي تمامي اين مسائل شود بيلبورد است ، كه در ديد همگان عرضه مي شود و به دليل قابليت و گنجايش موارد بيشتري كه در مورد موضوع دارد بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

محل نصب بيلبورد ، جنس بيلبورد ، چگونگي انجام مراحل تكنيكي و چاپ بيلبورد ، وسايل نصبي بيلبورد و …ازمجموعه عواملي است كه در اين پژوهش به آنها مي پردازيم.

هنر بيلبورد

در سه دهه آخر قرن نوزدهم ميلادي ، بر اثر تحولات مصور سازي و پيوند نزديكي كه بين نقاشي و چاپ برقرار شده بود ، پديده تاره يي موسوم به بيلبورديا آفيش بوجود آمد . امروزه بيلبوردهاي مصور با بهره گيري از حروف متنوع ، طراحي و نقاشي و عكاسي ، بمنزله نمونه هاي كاملا پيشرفته يي از هنر گرافيك نوين شناخته مي شوند . گواينكه بيلبورد سازي ، شاخه يي از هنر گرافيك است ، ولي با ساير رشته هاي هنرهاي تجسمي نيز پيوند متقابل دارد . در واقع در تاريخ صد ساله بيلبورد سازي اين هنر و ساير هنرهاي تجسمي داراي تأثيرات متقابل و تبادل امكانات بوده اند. سرچشمه هاي بيلبورد را همچون مصور سازي ، در گذشته هاي دور مي توان جستجو كرد . به يك معنا نقوش برجسته آشوري ، ايراني و رومي نوعي بيلبورد بوده اند . زيرا رويدادهايي را به روايت تصوير ، توصيف مي كردند . كه در واقع تبليغي براي دستگاه حاكم بود . بعلاوه در مصر و روم باستان ، ساختن آگهي هاي همگاني يا اعلاميه هاي ديواري معمول بوده است. يكي از قديمي ترين آگهي هايي كه مكشوف شده ، پاپيروسي است كه پاداش براي بازگرداندن يك برده فراري در مصر را اعلام مي كرد . آگهي هايي نيز از قرون وسطي باقي مانده كه روي پوست نوشته مي شد ، حتي برخي از اينها داري تصوير نيز بوده اند. آگهي همگاني چاپي از اواخر قرن پانزدهم ميلادي ظاهر شد . از قرن شانزدهم به بعد نمونه هايي از آگهي هاي چاپي چون اعلاميه هاي دولتي و …. كه اكثرا متشكل از حروف چاپي بودند ، رايج گشت اما فن چاپ مي بايستي مراحل پيشرفته تري را طي كند تا امكان پيدايش بيلبورد مصور رنگي فراهم گردد. البته چاپ رنگي و گسترش آن به تنهايي هنر بيلبورد سازي مؤثر نبود ، بلكه زندگي در شهرهاي بزرگ و صنعتي ، و نوع جديدي از ارتباطات همگاني كه به همراه خود آورد ، عامل اصلي نبود. آگهي هاي نمايش اولين نمونه هاي آگهي ديواري بودند كه ضمن تحول ، اصول و قواعد بيلبورد سازي را پي ريزي كردند . در اوايل قرن نوزدهم در برخي كشورهاي اروپايي ، بخصوص در انگلستان ، بر تعداد تماشاخانه ها افزوده شده بود ، و مردم از نمايش استقبال مي كردند. در اين زان به تماشاچيان قبض هايي مي دادند كه هم كاركرد بليط را داشت و هم برنامه در آنها توضيح داده مي شد . قبض ها ي مذكور با حروف چاپي معمول در مطبوعات چاپ مي شدند ، ولي در صفحه آرايي آنها دقت زياد مبذول مي گرديد. آگهي » بعدها با بزرگتر شدن ابعاد قبض ها ، آنها را بر ديوارها مي چسباندند . بدين طريق بمنصه ظهور رسيد . در طرح و صفحه آرايي آگهي هاي مذبور مهارت هاي « هاي نمايش خاصي به كار مي رفت تا تنوع و فراواني مطلب ، حالت خشكي و يكنواختي بوجود نياورد. به اين منظور از انواع بسيار متنوع حروف چاپي كه ابداع شده بود ، استفاده هاي مناسب مي كردند و گاهي نيز تصوير كوچكي بر آن مي افزودند . صفحه آرايي اين نوع آگهي ها ، خاصه در هنربيلبورد انگلستان ، به نحوي استمرار يافت و حتي امروزه هم اثرات خود را بر جاي گذاشته است. تدريجا ، آگهي هاي همگاني از آگهي هاي مربوط به تماشاخانه ها فراتر رفت و تبليغات مغازه ها ، جراح ها ، وسايل حمل ونقل و مسافرت را در برگرفت. در اين آگهي ها ، گاهي حروف چاپي به صورت يك منحني در بالاي صفحه تنظيم مي گرديد ، و ساير مطالب بطرز زيبا و چشمگيري در صفحه آگهي گنجانده مي شد . به مرور در اين ها تصوير هم ظاهر گشت و ارتباط بين حروف و تصاوير مورد توجه قرار گرفت . بدين منوال طراحي بيلبورد مصور تولد يافت. سرآمدن بيلبورد هاي مصور در غرب اگر چه بيلبوردهاي مصور اوليه نيز عمدتا در رابطه با نمايش هاي گوناگون بود ، ولي در عرصه هاي ديگري مانند تبليغ كتاب ، كه به خصوص در فرانسه رواج داشت ، بيلبورد سازي بسط پيدا كرد . يكي از نمونه هاي بيلبورد كتاب ، بيلبوردي است كه ادوارد مانه براي كتاب گربه ها ساخته است . اين بيلبورد وبيلبوردهاي ديگر آن زمان فقط به رنگ سياه چاپ مي شدند و بيلبورد مصور رنگي با نام هنرمند فرانسوي ژول شره ، آغاز مي شود و تحولات نخستين را طي مي كند. گرچه مجموعا بيش از 30 بيلبورد از لوترك بر جاي نماند . ولي همين تعداد كم نيز تأثير بسزايي را در اين هنر بر جاي گذارد و براي بسياري از هنرمندان راهگشا بود. لوترك سرزندگي و حركت خط ها و قدرت طراحي را براي نمايش حساسيت هاي خويش نسبت به زندگي تصنعي و ناسالم پيرامون خود به كار گرفت. لوترك در بيلبوردهايش همانند نقاشيها و كارهاي چاپي خود ، شيوه ساده ولي گويايي را بكار گرفت . خط براي او افزاري بود كه بوسيله آن به راحتي مي توانست حالات و حركات آدم ها را به موجر ترين شكل بنماياند. او در بيلبوردها عمدتا از پيكرهاي سايه گونه استفاده مي نمود و عمدتا براشت هاي تصويري خود را از شخصيت هاي معروف نمايشي آن زمان مي گرفت ، از اينرو بيلبوردهاي وي نيز منجوي با نمايش مرتبط بود. همزمان با لوترك ، بيلبورد سازان ديگري در فانسه فعاليت مي كردند كه تحت تأثير جريان بودند و همان قواعد مصور سازي كتب به شيوه مذكور را در بيلبوردها به كار مي « آرنو » گرفتند . آلفوس موشاء اوژن گراسه ، درزمره اين هنرمندان بودند كه بيلبوردهاي تزئيني و پركاري را مي ساختند. از طرف ديگر ، هنرمنداني در فارنسه و انگلستان دنباله رو ، لوترك شدند و شيوه كار او را مورد تقليد قرار دادند ، از جمله بگرستاف ها –دوهنرمند انگليسي كه با اين نام امضا مي كردند.

از دهه اول قرن بيستم تدريجا بيلبورد سازان حرفه اي از نقاشان حرفه اي جدا شوند و اين زماني بود كه به مرور هنر گرافيك نوين ، استقلال خود را به دست مي آورد . البته پس از اين گاهي نقاشان با شيوه هاي خاص خود ، در قلمروي هنر بيلبورد طبع مي آزمودند . ولي بيلبوردهاي آنان در ميان مجموعه آثارشان جنبه فرعي و استثنايي داشت ، و نيز غالبا به نحوي با حرفه شان مربوط مي گرديد . مثلا بيلبوردهايي كه نقاشان براي نمايشگاه آثار خود مي ساختند.

نظري به هنر طراحي بيلبورد در ايران

آن سيري را كه هنر بيلبورد در غرب طي كرد تا اشكال مختلف خود را در زمينه هاي تجاري ، سياسي ، فرهنگي و غيره بدست آورد ، در ايران نمي بينيم . زيرا همانطور كه چاپ و مطبوعات تقريبا يكباره در ايران رواج يافت ، بهمان گونه نيز اشكال مختلف بيلبورد بي آنكه سير تكويني خاصي را پيموده باشند ، ظاهر شدند و براي مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گرفتند.

اگر بخواهيم سابفه اي براي بيلبورد چاپي در ايران بيابيم ، بايستي در اينجا هم به آگهي هاي همگاني اشاره كنيم . منظور اطلاعيه هاي چاپي دولتي و غير دولتي است كه در معابر و مجامع عمومي نصب مي شد ، و پيامي را در معرض ديد عموم قرار داد: مثل اطلاعيه هاي مربوط به نظام وظيفه و غيره . اين نوع آگهي ها غالبا عاري از عناصر بصري جالب بودند ، و صرفا مطالب مفصلي را با حروف يكنواخت ارائه مي دادند. نخستين بيلبوردهاي مصور هم از لحاظ هنري ارزش چنداني نداشتند. بعلاوه محدوديت فن چاپ در آن زمان بر رشد بيلبورد سازي تأثير منفي مي گذارد. در اوايل بيلبوردهاي سياسي و فرهنگي عمدتا از جانب دستگاه هاي دولتي چاپ و منتشر مي شد و غالبا جنبه رسمي و تبليغاتي آنها بر جنبه هنريشان رحجان داشت . در آن زمان هنوز بيلبورد سازان حرفه اي بوجود نيامده بودند و نقاشان در جنب كار خود به طراحي بسيار مشهود بود و « نقاشانه » بيلبورد نيز مي پرداختند . از اين رو دربيلبورد ها گرايشهاي تدريجا از ميان همين نقاشان ، كساني به سوي هنر گرافيك جلب شدند ، كه مرزهاي بين هنر نقاشي و گرافيك را شناختند ، و ويژگيهاي هنر بيلبورد را دريافتند. كوشش هاي اينان و فارغ التحصيلان جديد مدارس هنري داخلي و خارجي بود كه قلمروي هنر بيلبورد در ايران را وسيعتر كرد و به آن تنوع بخشيد . از سوي ديگر توسعه تبليغات براي كالاها و موسسات توليدي و خدماتي و غيره ، موجب رواج بيلبوردهاي تجاري گرديد . به موازات بيلبوردهاي تجاري ،بيلبوردهاي جلب سياحان و بيلبوردهاي فرهنگي و هنري نيز باب شد. اكنون تنها دستگاه هاي دولتي نبودند كه به بيلبوردهاي سفارش كار مي دادند ، بلكه موسسات خصوصي نيز ضمن آشنا شدن با كار كرد اجتماعي اين هنر آنرا براي مقاصد بازاريابي و تبليغات به كار مي گرفتند . بدين منوال بيلبورد سازي گسترش مي يافت اما بيلبورد ساز ناچار بود قيود بسياري را نه فقط از لحاظ ممنوعيت هاي سياسي ، بلكه از لحاظ سليقه مشتريان بپذيرد.

به طور كلي در رژيم گذشته مانند ساير هنرها ، هنر بيلبورد نيز نتوانست واقعا در جهت اعتلاي فرهنگي جامعه و ارتقاء سطح آگاهي مردم خدمت كند . زيرا بخش عمده نيازهايي كه بيلبورد مي بايستي به آنها پاسخ گويد نيازهاي ناشي از اشاعه مصرف كنندگي اقتصادي و فرهنگي بود. اين امر از يك و به نفوذ شكل و محتواي هنر بيلبورد غرب ايران دامن مي زد ، و از سوي ديگر مردم را به انحراف انديشه و ذوق مي كشاند . اما با اينهمه ، ما به نمونه هاي حالبي از هنر بيلبورد ايراني در سالهاي گذشته برخورد مي كنيم. اين نمونه ها غالبا درحوزه بيلبوردهاي فرهنگي قرار مي گيرند و مربوط به فيلمها ، نمايشها ، كتابها و غيره هستند . توفيق هنري اين بيلبوردها بيشتر از آن رو است كه هنرمند بيلبورد ساز ، فارغ از تحميل نظريات سفارش دهنده ، مي تواند فكر و سليقه و فن خود را بهتر ارائه دهد.

در جريان انقلاب اسلامي و پس از آن بيلبورد به ناگهان قيدهاي گذشته را شكست ، و در ابعاد بي سابقه اي ، خود را درجامعه مطرح كرد. در اين سالها به مناسبت هاي مختلف ، ديوارهاي شهرها از بيلبوردهاي متنوع پوشيده مي شوند و با خود پيامهاي مذهبي و سياسي و فرهنگي را مي گسترانند خصلت همه گير شدن بيلبورد ، طبيعتا ملازم با رشد جنبه هاي هنري آن نيست . از اين روست كه درميان بي شمار بيلبوردهاي امروزي ، نمونه هاي ارزنده هنري هنوز اندك هستند . سازندگان اين بيلبوردها دستاوردهاي فني و هنري سالهاي گذشته را به نحو شايسته اي به خدمت گرفته اند تا محتواي جامعه امروز را بيان كند .

گرايش هاي متنوع بیلبورد در جهان

در دهه دوم قرن بيستم به بعد ، هنر بيلبورد در سراسر اروپايي غربي و امريكا رايج گشت ، و سپس به اكثر نقاط جهان رسوخ كرد . هر چه روابط اقتصادي و سياسي و فرهنگي بين دولت ها و ملت هاي جهان افزونتر شد ، هنر گرافيك نوين ، و در رأس آن هنر بيلبورد ، مرزهاي ملي را بيشتر شكافت و به سوي جهاني شدن حركت كرد. هنرمندان گرافيك بسياري از كشورها كوشيده اند از ويژگي هاي هنر سرزمين خود مايه گرفته و به هنر بيلبورد خود هويت ملي بخشند. در زمان جنگ جهاني اول و پس از آن ، شاخه اي در هنر بيلبورد پديد آمد كه مي توان آن را بيلبورد سياسي ناميد . سرچشمه بيلبورد سياسي بيش از هر چيز همان كاريكاتورهاي سياسي قرن نوزدهم بود كه در مطبوعات منعكس مي شد. اما در دوران جنگ جهاني اول گويي يكباره دولتهاي غربي كارآيي تبليغاتي بيلبورد را باز شناختند و آن را به خدمت گرفتند . مضمون عمده اولينبيلبوردهاي سياسي مشتمل بر ميهن پرستي ، جلب افراد به خدمت سربازي ، تحقير دشمن و غيره بود . البته بيلبوردهاي سياسي اوليه از لحاظ هنري چندان ارزشي نداشتند.

در بعضي نقاط بيلبورد سازي گروهي رواج يافت . از مهمترين گروه هاي بيلبورد سازان مي در شوروي ، و نيز اخيرا به گروه هاي « رستا » در آلمان ، گروه « نوامبر » توان به گروه اشاره كرد. « كوبايي » بيلبورد ساز پس از جنگ جهاني دوم ، به موازات بيلبوردهاي تجاري و سياسي ، انواع متنوع بيلبوردهاي اجتماعي و فرهنگي در غرب گرفت . علاوه بر اين گرايش هاي متنوعي در هنر بيلبورد پديد آمد.

در اكثر كشورهاي آسيايي و آفريقايي و آمريكاي لاتين نيز هنر بيلبورد اهميت روز افزوني كسب كرده است. از طرف ديگر پس از جنگ جهاني دوم بر خلاف سالهاي نخستين پيدايش بيلبورد تا حدودي از قدرت طراحي در اين هنر كاسته شده است . علت را بايستي عمدتا در استفاده فراوان از عكاسي جستجو كرد . به خصوص اين امر در بيلبوردهاي تجاري بيشتر به چشم مي خورد . بسياري از توليد كنندگان اصرار دارند تا كالاهايشان همانطور كه هست و يا حتي زيبا تر نمايان شود . و اين خواست ، بوسيله عكاسي بهتر بر آورده مي شود ، تا بوسيله طراحي. اما از جانب ديگر كاربرد عكاسي امكانات تازه اي را از لحاظ فني در بيلبورد ايجاد كرده است بعلاوه در برخي موارد به خصيصه اساسي بيلبورد يعني پيام رساني سريع به بيننده كمك شاياني كرده است.

بيلبورد ها در حدود يكصد سال پس از بوجود آمدنشان به طور شگفت انگيزي به نقاشي وابسته بودند و به گفتهاي ديگر ارتباط نزديكي با هم بر قرار مي كردند. اولين انگيزشي كه بيلبوردها را به عنوان يك اثر معرفي كرده در سال 1870 صورت گرفت . 1836 ) بيلبوردهايي را در چاپخانه خود در پاريس عرضه – در سال 1886 جونر كرت ( 1933 كرد كه براي رنگ گذاري در آنها از تكنيك چاپ سنگي سود مي برد. در سال 1869 زمانيكه اولين بيلبورد هاي كرت ظاهر شدند در آن كارهاي كوچك تبليغاتي نمونه هاي جديد و تازه اي از طرح نمود پيدا كردند و پس از آن به صورت اساس تكنيك هاي بيلبورد در آمدند.

اين مسئله دليل شد تا كرت اولين نامي باشد كه در دنياي بيلبورد بر زبان مي آمد . اين بدان معني نيست كه طرحهاي وي در زمره كارهاي استاد كاران هنر قرار گيرد ولي با اين وجود بيش از هزاران بيلبورد از كارهاي او از جمله كارهاي با شكوه هنري به حساب مي آيند و براي بازنگري كارهاي بزرگ ديواري اش نصب در كنار خيابانها را ارجع مي دانست. موفقيت مواد و مصالح در نشان دادن هنرهاي ظريف و زيبا به وسيله بيلبوردها ، خيابانها را به عنوان يك نمايشگاه هنري به مردم شناساند.

بيلبوردهاي كرت دو چيز را به ارمغان آوردند يكي تكنيك هاي سنتي و ديگري تقدير از هنر بر روي ديوارهاي بزرگ . ولي عنصر اصلي و اساسي در كارهايش همان مردمي بودنشان است . از جمله برنامه هاي جاري در انگلستان و فرانسه ساليان متمادي استفاده از طرح به منظور زنده و پر جلوه شدن سيركها و فضاهايي مانند آن بود . حالاتي كه در بيلبوردهاي كرت وجود داشت مثل شفافيت ، و روان بودن و فرار بودن ، شايد از بال پروانه هايي كه در هنگام كار نزد خود نگه مي داشت الهام گرفته باشد . ته رنگهايي كه به صورت لايه هاي حساس با كمترين خرده گيري رنگي به صورتي بسيار عالي در صفحه جاي مي گرفتند تأثيراتي را پديد آوردند كه محصولات فرهنگي را به صورتي كاملا سنجيده ارائه مي كرد. تأثيرات رشد يافته كرت بر روي هنرمندان جوانتر در بيلبوردها به صورت اختصار در ساختار و سادگي و صراحت بيان در آمد. كارهاي او همواره در مراحل اوليه مسيري كه در آنها قرار گرفته بودند باقي مي ماندند . يك موضوع تزئيني در زندگي اجتماع تنها در جايي وجود داشت كه بيلبورد ها ظاهر مي شدند. عناصر كاريكاتوري غير واقعي و هجو آميز ، شكلهاي تخت و خطوط تزئيني تماما توسط لوترك در بيلبوردهايش مستعمل بود . همچنين طرح سيلوئت ( يكدست سياه و سفيد ) در كنار هم نيز بر خلاف نقاشي ها و طرحهاي ديگرش به كار مي رفت . به طوري كه اين تكنيك ساده نگاري توسط بسياري از نقاشان در اوايل قرن بيستم مرسوم شد. در هر صورت بيلبوردهاي لوترك به صورتي بسيار گسترده نشانگر موفقيتهاي كرت بودند . آنها زماني كه فقط به صورت فرم نمايش داده مي شدند هنر گذشته را تداعي مي كردند. چنين به نظر مي رسيد كه لوترك عناصر سنتي كارهاي كرت را حذف كرده و خلا آنها را با نقشهاي قابل تكرار و به صورتي اغراق آميز پر مي كرد . طرحهاي او بيلبورد را از چهار چوبهاي سنتي نقاشي و تصوير سازي كتاب فراتر مي برد. ديگر هنرمندي كه بيلبوردهايش سير تحولاتي را از ناتوراليسم به داستان گرايي يا روزنامه نگاري توصيفي ايجاد كرد ، توفيل الكساندر ستنيلن سوييسي بود كه مسافرت او به پاريس با به دنيا آمدن پيكاسو مصادف شد . ستنيلن و لوترك در پي اكتشاف سير هنرهاي بصري بودند . برخي از بيلبوردهاي ستنيلن موضوعات اجتماعي را هدف قرار مي دادند.

ويژگيهاي يك بيلبورد متناسب

با توجه به پيشرفت روز افزون و سريع ارتباطات كه از نزديكي كشورها و لزوم پيوستگي و تازگي اطلاعات بوجود مي آيد . براي درست كردن يك بيلبورد از لحاظ گرافيكي به 3 نكته بايد توجه كرد:

1 -سرعت انتقال پيام

2 -كيفيت انتقال پيام

3 -در برداشتن فرهنگ و هويت ملي و انساني پيام

امروزه بشر به دنبال زبان بين المللي براي ارتباط بين انسان ها مي باشد. اگر اين خصوصيات توسط ابزار مناسب گرافيك به كار گرفته شود داراي نتايج مثبت و درخشاني خواهد بود . بيلبورد يكي از هنرهاي تجسمي است . باز هم از مسائل گرافيكي كه در هنر بيلبورد بايد درنظر گرفته شود درك صحيحي آن توسط بي سواد يا كم سواد ، كه در طراحي آن بايد در نظر گرفته شود . و يا داراي قدرت جذب باشد و از نظر رواني متناسب با موضوع باشد تأثير رواني رنگ و نوشته به درستي در آن رعايت شود. در واقع مي توان گفت كه بيلبورد يا آفيش يا پلاكات يك تصوير مفهومي است . امروزه بيلبوردهاي مصور با بهره گيري از حروف شروع طراحي و نقاشي و عكاسي به منزله نمونه هاي كامل پيشرفته ازهنر گرافيك نوين شناخته مي شوند . مي توان گفت هنر بيلبورد سازي شاخه هايي از هنر گرافيك است ولي با ساير رشته هاي هنرهاي تجسمي نيز پيوند متقابل دارد . اين بيلبوردها به تنهايي مي توانند نيازمنديهاي شخصي خود را رفع كنند و از اتلاف وقت خويش به اندازه جلوگيري نمايند. بايد ميدان ديد و زاويه اي بيلبورد در آن مكان نصب مي شود با ديد انسان و زاويه حركت او متناسب باشد و بايد اين را نيز توجه داشت در مناطقي كه اينبيلبوردها نصب مي شوند اگر متناسب نباشد كمتر ديده مي شوند كه اين به عوامل زير بستگي دارد:

1 -آيا نوشته ها يا تصاوير با زاويه تند در يك مسير هستند ؟

2 -آيا نوشته ها يا تصاوير خارج از ديد معمولي قرار دارند ؟

3 -آيا فاصله ديد انسان نسبت به بيلبورد متناسب است ؟

4 -اگر بيلبورد در جايي قرار دارد كه توسط كسي كه سوار بر وسيله نقليه است و يا كسي كه در پياده رو است ، ديده مي شود.

مهمترين عاملي كه در طراحي بيلبورد بايد در نظر گرفته شود اين است كه بيننده با يك نگاه موضوعي را درك كرده مثلا اگر در مورد نمايشگاه كتاب است بايد پيام را سريع دريافت كند و در ذهن خود حك كند. نكته قابل توجه اين است كه قبل از طراحي بيلبورد بايد بدانيم رنگ نوشته و عكس در اين بيلبورد بايد چگونه باشد ويژگي آن موضوع را هنگام طراحي مد نظر داشته باشيم و متناسب با نوع موضوع آن را طراحي كنيم. براي اتود زدن در مورد طراحي بيلبورد طراح ابتدا بايد بداند كه براي چه موضوعي بيلبورد را مي خواهد سپس ديده هاي خود را بر روي كاغذ ثبت مي كند . ايده هر چقدر هم ساده و ابتدايي باشد طراح را براي اجراي نهايي هدايت مي كند . موضوعي كه مي خواهد مورد طراحي قرار بگيرد بايد بررسي شود . مثلا براي بيلبورد نمايشگاه كتاب بايد چه عكسي (در صورت استفاده از عكس) چه فونتي براي نوشتن ، چه خطي و …. بكاربرده شود.

بنر

ارائه پيام تبليغات در قالب و فرمت گرافيك و با شيوه هنري، شماي كلي بنر مي باشد. بنرها همانند پوسترها جهت تبليغات طراحي و چاپ مي گردند و پيام تبليغاتي خود را در قالب يك طرح هنري و گرافيكي به مخاطب عرضه مي دارند. متون به كار رفته در طراحي بنرها اغلب تبليغاتي است و از جملات زيبا و آراسته در آن استفاده مي گردد. هزينه طراحي و چاپ بنرها معمولا از پوسترها ارزان تر هستند زيرا جنبه تبليغاتي آن بالاتر و در نتيجه صرفه اقتصادي آن بايد بيشتر باشد.

انواع بنرها

بنرها از لحاظ سايز و از لحاظ افقي يا عمودي بودن و نيز از لحاظ ديجيتالي يا چاپي بودن به چند دسته تقسيم مي شوند.

بنرهاي ديجيتالي

بنرهاي ديجيتالي براساس طول و عرضشان در واحد پيكسل به انواع مختلف تقسيم مي گردند. برخي از بنرها به صورت ثابت و برخي به صورت فلش يا تصاوير متحرك يا در برخي موارد چرخان، طراحي مي گردند. بنرهاي ديجيتالي در صفحات وب و صفحات ديجيتالي نمايش داده مي شوند و اغلب آنها داراي يك عنصر چشمك زن در درون خود مي باشند.

وجه مشخصه بنرهاي ديجيتالي همان چشمك زن بودن آنها مي باشد. برخي از آنها به يا كوچك بوده كه به تمبر پستي نيز شهرت دارند و معمولا در حواشي thumbnail صورت و كناره هاي صفحات ديجيتال و وب سايت ها، قرار داده مي شوند. اما بنرهاي بزرگ كه سايز استاندارد آن 468 و يا 120 پيكسل پهنا و 60 پيكسل ارتفاع مي باشد، در قمست هاي اصلي سايت مثلا در هدر يا سردر سايت قرار داده مي شوند و از بنرهاي درشت محسوب مي شوند. بنرهاي ديجيتالي گاهي در وب سايت هاي پربازديد براي آگهي، گذاشته مي شوند و گاهي هم از طريق وب سايت هاي آگهي دهنده و مخصوص تبليغات، در معرض نمايش قرار داده مي شود.

بنرهاي چاپي

تمامي تعريف هايي كه براي بنرهاي ديجيتالي وجود دارد در بنرهاي چاپي نيز صادق است، با اين تفاوت كه بنرهاي چاپي متحرك و چرخان يا چشمك زن نيستند و به صورت ثابت طراحي مي شوند. از آنجاكه قابليت جلب مخاطب از طريق تحرك و چشمك زني را ندارند، بايد توسط رنگ ها و المانهايي مناسب، نظر مخاطب را به خود جلب نمايند باشد.

بیلبورد
بیلبورد موزیک
بیلبورد چیست
بیلبورد ۲۰۱۷
بیلبورد تبلیغاتی
بیلبورد 2017
بیلبورد 2015
بیلبوردهای تهران
بیلبورد اهنگ های داغ
بیلبوردهای تبلیغاتی
بیلبورد 2016
بیلبورد تهران
بیلبورد 2014
بیلبورد تبلیغاتی چیست
بیلبورد پرشین
بیلبورد ایران